ZVH - Jaarverslag 2020

155 1.4 Bijeenkomsten De RvC vergaderde vijf keer in 2020. Vanwege de coronamaatrege­ len zijn bijna alle vergaderingen telefonisch of online gehouden. Hieronder de onderwerpen die in deze vergaderingen besproken zijn, naast de vaste vergaderpunten ‘stand van zaken projecten’ en ‘integriteit’. maart Beoordelingen WSW en Aw, WSW-Business risks, manage­ mentletter BDO, Aedes Benchmark 2019, nacalculatiebeslui­ ten Vermiljoen en Plantsoenen, T3-rapportage, bezoldiging bestuurder, overzicht sloop en advies BBZ huurverhoging. juni Jaarrekening 2019 en jaarverslag 2019, accountantsverslag BDO, T1- rapportage, Kaderbrief begroting 2021, Investe­ ringskader en investeringsstatuut, wijziging statuten en be­ stuursreglement, haalbaarheidsonderzoek P.L. Takstraat, complexmatige verkoop Fluitstraat en Rode Zee, soft-control scan. juli Vooropdracht vervanging cv-ketels Panneroodflat. oktober Uitkomst onderzoek ICT-incidenten, T2-rapportage, treasu­ rystatuut, gunningsbesluit Panneroodflat, monitor visitatie­ rapport, verkoop en overdracht WKO. november Begroting 2021 en MJP 2022-2030, treasuryjaarplan 2021, Auditplan 2021, WSW-Business risks, Aedes Benchmark 2020. Daarnaast waren er vier verdiepende themasessies over de onder­ werpen betaalbaarheid, onderhoud, wonen en zorg en de ZVH-visie op volkshuisvesting.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=